MongoDB stránkování pro C#

Následující kód jsem od někud ukradl a trochu modifikoval. Jedná se o extension metodu, kterou lze zavolat nad IMongoCollection<TDocument> a vrátí to výsledek typu ListResult<TDocument> (jeho definice je níže) který obsahuje:

 • data
 • celkový počet dokumentů (estimatedDocumentCount má rychlost O(1))
 • filtrovaný počet dokumentů
 • počet stránek

Nepodařilo se mi ale zjistit, jak sloučit ten estimatedDocumentCount s tím agregovaným výstupem. V tuto chvíli tato extension metoda volá MongoDB 2x: nejdřív to vrátí agregovaný výstup skrz aggregate a pak se k tomu připojí ten estimatedDocumentCount. Líbilo by se mi, kdyby to bylo jen 1 volání ale nepřišel jsem na to, jak ten estimatedDocumentCount do toho aggregate výstupu dostat.

public static async Task<ListResult<TDocument>> ListResultAsync<TDocument>(
    this IMongoCollection<TDocument> collection,
    int pageIndex = 0,
    int pageSize = 10,
    FilterDefinition<TDocument> filterDefinition = null,
    SortDefinition<TDocument> sortDefinition = null)
  {
    var countFacet = AggregateFacet.Create("count",
      PipelineDefinition<TDocument, AggregateCountResult>.Create(new[]
      {
        PipelineStageDefinitionBuilder.Count<TDocument>()
      }));

    var stages = new List<PipelineStageDefinition<TDocument, TDocument>>();
    if (sortDefinition != null)
      stages.Add(PipelineStageDefinitionBuilder.Sort(sortDefinition));
    stages.AddRange(new[]
    {
      PipelineStageDefinitionBuilder.Skip<TDocument>(pageIndex * pageSize),
      PipelineStageDefinitionBuilder.Limit<TDocument>(pageSize)
    });
    var dataFacet = AggregateFacet.Create("data", PipelineDefinition<TDocument, TDocument>.Create(stages));

    var aggregationQuery = collection.Aggregate();
    if (filterDefinition != null)
      aggregationQuery = aggregationQuery.Match(filterDefinition);

    var aggregation = await aggregationQuery.Facet(countFacet, dataFacet).ToListAsync();

    var count = aggregation.First()
      .Facets.First(x => x.Name == "count")
      .Output<AggregateCountResult>()
      .FirstOrDefault()
      .Count;

    var data = aggregation.First()
      .Facets.First(x => x.Name == "data")
      .Output<TDocument>();

    return new ListResult<TDocument>
    {
      Data = data,
      TotalRowsUnfiltered = await collection.EstimatedDocumentCountAsync(),
      TotalPagesFiltered = (int)Math.Ceiling((double)count / pageSize),
      TotalRowsFiltered = count
    };
  }

A zde je ten ListResult<TDocument>

public class ListResult<T>
{
  public long TotalRowsUnfiltered { get; set; }
  public long TotalRowsFiltered { get; set; }
  public int TotalPagesFiltered { get; set; }
  public IEnumerable<T> Data { get; set; }
}